1. Home
  2. Tea

Tea

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
绿春玛玉茶
Lǜ chūn mǎ yù chá
Leaf Form: eyebrow
Green
陈年阿里山乌龙
Chén nián ālǐ shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
枣香老寿眉
Zǎo xiāng lǎo shòu méi
Leaf Form: cake
White
陈年乌龙
Chén nián wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
陈年铁观音
Chén nián tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
陈年白茶
Chén nián bái chá
Leaf Form: orchid
White
阿里山GABA乌龙
Ā lǐ shān GABA wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山乌龙
Ā lǐ shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Red
安溪铁观音
Ān xī tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
巴达山普洱茶
Bādáshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
白琳工夫
Bái lín gōng fū
Leaf Form: bent
Red
白莺山普洱茶
Báiyīngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
雪峰竹叶
Xuě fēng zhú yè
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
仙都笋峰
Xiān dū sǔn fēng
Leaf Form: shuttle
Green
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
邦崴山普洱茶
Bāngwǎishān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
坝糯普洱茶
Bànuò pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
宝顶绿茶
Bǎo dǐng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
保康绿菊茶
Bǎo kāng lǜ jú chá
Leaf Form: chrysanthemum
Green
巴山雀舌
Bā shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
北港毛尖
Běi gǎng máo jiān
Leaf Form: cluster
Yellow
本山乌龙
Běn shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
王牡丹龙珠
Wáng mǔ dān lóng zhū
Leaf Form: sphere
White
大红袍
Dà hóng páo
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
大赤甘
Dà chì gān
Leaf Form: bushy eyebrows
Red
冰岛普洱茶
Bīngdǎo pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
新江羽绒茶
Xīn jiāng yǔ róng chá
Leaf Form: curl
Green
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Leaf Form: bent
Red
黑铁观音
Hēi tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
州碧云
Zhōu bì yún
Leaf Form: flat
Green
永春佛手茶
Yǒng chūn fó shǒu chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
布朗山普洱茶
Bùlǎngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
牛抵茶
Niú dǐ chá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
坦洋工夫红茶
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red
苍山雪绿
Cāng shān xuě lǜ
Leaf Form: flat
Green
清香长坑铁观音
Qīng xiāng chǎng kēng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
车云山毛尖
Chē yún shān máo jiān
Leaf Form: crescent
Green
肉桂
Ròu guì
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
华顶云雾
Huá dǐng yún wù
Leaf Form: undefined
Green
连山云雾
Lián shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
云林茶
Yún lín chá
Leaf Form: orchid
Green
大潮山普洱茶
Dàcháoshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
大方龙井
Dà fāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
大关翠华茶
Dà guān cuì huá chá
Leaf Form: undefined
仙居碧绿
Xian jū bì lǜ
Leaf Form: flat
Green
大雪山普洱茶
Dàxuěshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
大庾岭乌龙
Dà yǔ lǐng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
滇红茶
Diān hóng chá
Leaf Form: curl
Red
望海茶
Wàng hǎi chá
Leaf Form: needle
Green
懂过普洱茶
Dǒngguò pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
洞庭碧螺春
Dòng tíng bì luó chūn
Leaf Form: spiral
Green
龙舞茶
Lóng wǔ chá
Leaf Form: flat
Green
龙井43号
Lóngjǐng 43 hào
Leaf Form: flat
Green
虎跑龙井
Hǔ pǎo lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
都匀毛尖
Dū yún máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
东白春芽
Dōng bái chūn yá
Leaf Form: orchid
Green
大地之惠翠玉乌龙
Dà dì zhī huì cuì yù wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
峨眉竹叶青
É méi zhú yè qīng
Leaf Form: curl
Green
峨眉毛峰
É méi máo fēng
Leaf Form: curl
Green
恩施玉露
Ēn shī yù lù
Leaf Form: pine needle
Green
奇兰
Qí lán
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
桂东玲珑茶
Guì dōng líng lóng chá
Leaf Form: spiral
Green
峨眉山峨蕊
É méi shān é ruǐ
Leaf Form: spiral
Green
方山茶
Fāng shān chá
Leaf Form: undefined
凤庆普洱茶
Fèngqìng pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
无锡毫茶
Wú xī háo chá
Leaf Form: curl
Green
旗枪龙井
Qí qiāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
攒林茶
Zǎn lín chá
Leaf Form: flat
Green
四季春乌龙
Sì jì chūn wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Leaf Form: crescent
Green
闽红工夫
Mǐn hóng gōng fū
Leaf Form: bent
Red
福建碧螺春
Fú jiàn bì luó chūn
Leaf Form: pearl
Green
清香感德铁观音
Qīng xiāng gǎn dé tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
金骏眉
Jīn jùn méi
Leaf Form: eyebrow
Red
金萱乌龙
Jīn xuān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
金萱乌龙茶饼
Jīn xuān wū lóng chá bǐng
Leaf Form: cake
Oolong
金观音
Jīn guān yīn
Leaf Form: bent
Red
金山翠芽
Jīn shān cuì yá
Leaf Form: sword
Green
金牡丹
Jīn mǔ dān
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
金凤
Jīn fèng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
金红螺
Jīn hóng luó
Leaf Form: dragonfly's head
Red
金水翠峰
Jīn shuǐ cuì fēng
Leaf Form: pine needle
Green
水金龟乌龙
Shuǐ jīn guī wū lóng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
黄金桂
Huáng jīn guì
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
功夫巧克力红茶
Gōng fū qiǎo kè lì hóng chá
Leaf Form: briсk
Red
功夫红茶饼
Gōng fū hóng chá bǐng
Leaf Form: cake
Red
大佛龙井
Dà fó lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
太湖翠竹
Tài hú cuì zhú
Leaf Form: crescent
Green
方岩绿毫
Fāng yán lǜ háo
Leaf Form: undefined
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Leaf Form: curl
Green
天目青顶
Tiān mù qīng dǐng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
翠螺
Cuì luó
Leaf Form: pearl
Green
绿剑茶
Lǜ jiàn chá
Leaf Form: sword
Green
湄江翠片
Méi jiāng cuì piàn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
广东大叶青
Guǎngdōng dà yè qīng
Leaf Form: orchid
Yellow
贵定云雾茶
Guì dìng yún wù chá
Leaf Form: spiral
Green
桂林毛尖
Guì lín máo jiān
Leaf Form: curl
Green
桂平西山茶
Guì píng xī shān chá
Leaf Form: curl
Green
顾渚紫笋茶
Gù zhǔ zǐ sǔn chá
Leaf Form: orchid
Green
平水珠茶
Píng shuǐ zhū chá
Leaf Form: pearl
Green
古丈毛尖
Gǔ zhàng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
海马宫茶
Hǎi mǎ gōng chá
Leaf Form: undefined
Yellow
毛尖
Máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
雪峰毛尖
Xuě fēng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
毛蟹
Máo xiè
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
汉水银梭
Hàn shuǐ yín suō
Leaf Form: crescent
Green
梅占
Méi zhàn
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
河西圆茶
Hé xī yuán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Leaf Form: curl
Green
高山毛峰
Gāo shān máo fēng
Leaf Form: curl
Green
化佛茶
Huà fó chá
Leaf Form: orchid
Green
花果山云雾茶
Huā guǒ shān yún wù chá
Leaf Form: pine needle
Green
黄山绿牡丹
Huáng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
霍山黄大茶
Huò shān huáng dà chá
Leaf Form: orchid
Yellow
霍山黄芽
Huò shān huáng yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
冻顶乌龙
Dòng dǐng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
仙人掌茶
Xiān rén zhǎng chá
Leaf Form: crescent
Green
铁罗汉
Tiě luó hàn
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
清溪玉芽
Qīng xī yù yá
Leaf Form: orchid
Green
玉山乌龙
Yù shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
梵净翠峰
Fàn jìng cuì fēng
Leaf Form: sword
Green
建德苞茶
Jiàn dé bāo chá
Leaf Form: orchid
Green
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Leaf Form: curl
Green
江山绿牡丹
Jiāng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
江苏碧螺春
Jiāng sū bì luó chūn
Leaf Form: undefined
Green
碣滩茶
Jié tān chá
Leaf Form: spiral
Green
井岗翠绿
Jǐng gǎng cuì lǜ
Leaf Form: curl
Green
景谷普洱茶
Jǐnggǔ pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
景迈山普洱茶
Jǐngmàishān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
景宁惠明茶
Jǐng níng huì míng chá
Leaf Form: undefined
Green
径山茶
Jìng shān chá
Leaf Form: curl
Green
敬亭绿雪
Jìng tíng lǜ xuě
Leaf Form: cluster
Green
金坛雀舌
Jīn tán què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
九华佛茶
Jiǔ huá fó chá
Leaf Form: undefined
Green
九华毛峰
Jiǔ huá máo fēng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
君山银针
Jūn shān yín zhēn
Leaf Form: needle
Yellow
开化龙顶
Kāi huà lóng dǐng
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
祁门红茶
Qí mén hóng chá
Leaf Form: bent
Red
兰溪毛峰
Lán xī máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
老班章普洱茶
Lǎobānzhāng pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
老曼峨普洱茶
Lǎomàné pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
正山小种
Zhèng shān xiǎo zhǒng
Leaf Form: eyebrow
Red
文君嫩绿
Wén jūn nènlǜ
Leaf Form: crescent
Green
舒城小兰花
Shū chéng xiǎo lán huā
Leaf Form: orchid
Green
小红袍
Xiǎo hóng páo
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
安徽六安茶
Ānhuī liù ān chá
Leaf Form: undefined
Dark
六安瓜片
lù’ānguāpiān
Leaf Form: melon flake
Green
寿眉
Shòu méi
Leaf Form: bushy eyebrows
White
寿眉龙珠
Shòu méi lóng zhū
Leaf Form: sphere
White
寿眉茶饼
Shòu méi chá bǐng
Leaf Form: cake
White
龙泉茶
Lóng quán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
隆中茶
Lóng zhōng chá
Leaf Form: spiral
Green
瑞草魁
Ruì cǎo kuí
Leaf Form: flat
Green
庐山云雾
Lú shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
荔枝红茶
Lì zhī hóng chá
Leaf Form: bent
Red
马鞍山普洱茶
Mǎ'ānshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
麻姑茶
Má gū chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
忙肺普洱茶
Mángfèi pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
莽枝普洱茶
Mǎngzhī pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
蛮砖普洱茶
Mánzhuān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
毛茶铁观音
Máo chá tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
茅山青峰
Máo shān qīng fēng
Leaf Form: sword
Green
眉茶
Méi chá
Leaf Form: eyebrow
Green
梅家坞龙井
Méi jiā wù lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Leaf Form: crescent
Green
蒙顶甘露
Méng dǐng gān lù
Leaf Form: spiral
Green
蒙顶茶
Méng dǐng chá
Leaf Form: sword
Green
蒙顶黄芽
Méng dǐng huáng yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
勐宋普洱茶
Měngsòng pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
奶香乌龙
Nǎi xiāng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Leaf Form: curl
Green
象棋云雾
Xiàng qí yún wù
Leaf Form: bent
Green
莫干黄芽
Mò gàn huáng yá
Leaf Form: spiral
Yellow
墨江云针
Mò jiāng yún zhēn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
甘露白茶
Gān lòu bái chá
Leaf Form: shell
White
木栅铁观音
Mù zhà tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
南安石亭绿
Nán'ān shí tíng lǜ
Leaf Form: curl
Green
南京雨花茶
Nán jīng yǔ huā chá
Leaf Form: pine needle
Green
南美普洱茶
Nánměi pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
南糯山普洱茶
Nánnuòshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
南山白毛芽
Nán shān bái máo yá
Leaf Form: undefined
Green
漳平水仙
Zhāng píng shuǐ xiān
Leaf Form: square
Oolong
水仙茸勾茶
Shuǐ xiān rōng gōu chá
Leaf Form: melon flake
Green
宁红工夫茶
Níng hóng gōng fū chá
Leaf Form: bent
Red
九龙茶
Jiǔ lóng chá
Leaf Form: curl
Green
古劳茶
Gǔ láo chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
东方美人
Dōng fāng měi rén
Leaf Form: curl
Oolong
磐安云峰
Pán ān yún fēng
Leaf Form: bent
Green
帕沙山普洱茶
Pàshā shān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
梨山乌龙
Lí shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
凤凰单枞
Fèng huáng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰杏仁香单丛
Fèng huáng xìng rén xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰黄枝香单枞
Fèng huáng huáng zh īxiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰姜花香单枞
Fèng huáng jiāng huā xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤皇通天香单枞
Fèng huáng tōng tiān xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰蜜兰香单丛
Fèng huáng mì lán xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰通天香单枞
Fèng huáng mù lán xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰水仙香单枞
Fèng huáng shuǐ xiān xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
凤凰芝兰香单枞
Fèng huáng zhī lán xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
银花香单丛
Yín huā xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
采茶
Cǎi chá
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
安化松针
Ān huà sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
万龙松针
Wàn lóng sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
松柏长青茶
Sōng bǎi cháng qīng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
平阳黄汤
Píng yáng huáng tāng
Leaf Form: needle
Yellow
梅龙茶
Méi lóng chá
Leaf Form: needle
Green
紫阳毛尖
Zǐ yáng máo jiān
Leaf Form: undefined
Green
普陀佛茶
Pǔ tuó fó chá
Leaf Form: bent
Green
千家寨普洱茶
Qiānjiā zhài pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
奇丹
Qí dān
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
秦巴雾毫
Qín ba wù háo
Leaf Form: orchid
Green
青城雪芽
Qīng chéng xuě yá
Leaf Form: orchid
Green
覃塘毛尖
Qín táng máo jiān
Leaf Form: bent
Green
泉岗辉白
Quán gǎng huī bái
Leaf Form: pearl
Green
昭平红
Zhāo píng hóng
Leaf Form: curl
Red
红水乌龙
Hóng shuǐ wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
日铸雪芽
Rì zhù xuě yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
瑞州黄檗茶
Ruì zhōu huáng bò chá
Leaf Form: curl
Green
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Leaf Form: curl
Green
蒸青煎茶
Zhēng qīng jiān chá
Leaf Form: undefined
Green
七境堂绿茶
Qī jìng táng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
上饶白眉
Shàng ráo bái méi
Leaf Form: eyebrow
Green
杉林溪
Shān lín xī
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
韶峰茶
Sháo fēng chá
Leaf Form: spiral
Green
狮峰龙井茶
Shī fēng lóng jǐng chá
Leaf Form: flat
Green
双井绿
Shuāng jǐng lǜ
Leaf Form: undefined
Green
双桥毛尖
Shuāng qiáo máo jiān
Leaf Form: curl
Green
舒城兰花
Shū chéng lán huā
Leaf Form: orchid
Green
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Leaf Form: curl
Green
东湖银毫
Dōng hú yín háo
Leaf Form: sword
Green
望府银毫
Wàng fǔ yín háo
Leaf Form: shuttle
Green
云南白毫
Yún nán bái háo
Leaf Form: needle
Green
白毫银针
Bái háo yín zhēn
Leaf Form: needle
White
太姥山白毫银针
Tài mǔ shān bái háo yín zhēn
Leaf Form: needle
White
双龙银针
Shuāng lóng yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
前峰雪莲
Qián fēng xuě lián
Leaf Form: phoenix's tail
Green
日照雪青
Rì zhào xuě qīng
Leaf Form: curl
Green
休宁松萝
Xiū níng sōng luó
Leaf Form: spiral
Green
松阳银猴
Sōng yáng yín hóu
Leaf Form: spiral
Green
南山寿眉
Nán shān shòu méi
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
石乳
Shí rǔ
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Leaf Form: curl
Green
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Leaf Form: bent
Red
龙泉剑茗
Lóngquán jiàn míng
Leaf Form: sword
Green
灵岩剑峰
Líng yán jiàn fēng
Leaf Form: sword
太平猴魁
Tài píng hóu kuí
Leaf Form: magnolia
Green
泰顺黄汤
Tài shùn huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
老竹大方
Lǎo zhú dà fāng
Leaf Form: cluster
Green
野生茶树乌龙
Yě shēng chá shù wū lóng
Leaf Form: cake
Oolong
龙岩斜背茶
Lóng yán xié bèi chá
Leaf Form: sword
山岩翠绿茶
Shān yán cuì lǜ chá
Leaf Form: flat
Green
千岛玉叶
Qiān dǎo yù yè
Leaf Form: flat
Green
千岛银针
Qiān dǎo yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
千里香茶
Qiān lǐ xiāng chá
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
天池茗毫
Tiān chí míng háo
Leaf Form: orchid
Green
天山绿茶
Tiān shān lǜ chá
Leaf Form: needle
Green
天山雀舌
Tiān shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
天柱剑毫
Tiān zhù jiàn háo
Leaf Form: sword
Green
通天岩茶
Tōng tiān yán chá
Leaf Form: undefined
太白顶芽
Tài bái dǐng yá
Leaf Form: shuttle
Green
龟山岩绿
Guī shān shí lǜ
Leaf Form: pine needle
Green
传统老白茶饼
Chuán tǒng lǎo bái chá bǐng
Leaf Form: cake
White
传统长坑铁观音
Chuán tǒng cháng kēng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
传统感德铁观音
Chuán tǒng gǎn dé tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
传统白牡丹茶饼
Chuán tǒng bái mǔ dān chá bǐng
Leaf Form: cake
White
传统祥华铁观音
Chuán tǒng xiáng huá tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
传统西坪铁观音
Chuán tǒng xi píng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
宝洪茶
Bǎo hóng chá
Leaf Form: orchid
Green
天尊贡芽
Tiān zūn gòng yá
Leaf Form: cluster
Green
贡眉
Gòng méi
Leaf Form: bushy eyebrows
White
临海蟠毫
Lín hǎi pán háo
Leaf Form: kernel
Green
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Leaf Form: bent
Red
皖西黄大茶
Wǎn xi huáng dà chá
Leaf Form: orchid
Yellow
水仙乌龙
Shuǐ xiān wū lóng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
沩山毛尖
Wéi shān máo jiān
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Leaf Form: curl
Oolong
温州黄汤
Wēn zhōu huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
白云春毫
Bái yún chūn háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
白鸡冠
Bái jī guān
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Leaf Form: curl
Green
沩江白毛尖
Wéi jiāng bái máo jiān
Leaf Form: orchid
Yellow
月光白
Yuèguāng bái
Leaf Form: undefined
Dark
白牡丹
Bái mǔ dān
Leaf Form: orchid
White
白牡丹龙珠
Bái mǔ dān lóng zhū
Leaf Form: sphere
White
太姥山白牡丹
Tài mǔ shān bái mǔ dān
Leaf Form: orchid
White
毫香蜜韵白牡丹饼
Háo xiāng mì yùn bái mǔ dān bǐng
Leaf Form: cake
White
太姥山茶饼
Tài mǔ shān chá bǐng
Leaf Form: cake
White
安吉白茶
Ān jí bái chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
凌云白茶
Líng yún bái chá
Leaf Form: crescent
Green
陈皮白茶
Chén pí bái chá
Leaf Form: sphere
White
安吉白片
Ān jí bái piàn
Leaf Form: melon flake
Green
野生绿茶
Yě shēng lǜ chá
Leaf Form: undefined
Green
野生古树蜜香茶
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Leaf Form: bent
Red
荒山野茶饼
Huāng shān yě chá bǐng
Leaf Form: cake
White
窝坑茶
Wō kēng chá
Leaf Form: crescent
Green
乌岽单丛
Wū dōng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
五盖山米茶
Wǔ gài shān mǐ chá
Leaf Form: needle
Green
无量山普洱茶
Wúliàngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
武夷砖茶
Wǔ yí zhuān chá
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
婺源茗眉茶
Wù yuán míng méi chá
Leaf Form: curl
Green
婺源墨菊
Wù yuán mò jú
Leaf Form: chrysanthemum
Green
五云山龙井
Wǔ yún shān lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
午子仙毫
Wǔ zi xian háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
清香祥华铁观音
Qīng xiāng xiáng huá tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
小布岩茶
Xiǎo bù yán chá
Leaf Form: undefined
Green
峡州碧峰
Xiá zhōu bì fēng
Leaf Form: sword
Green
昔归山普洱茶
Xīguīshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
西湖龙井
Xī hú lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
信阳毛尖
Xìn yáng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
清香西坪铁观音
Qīng xiāng xi píng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
雅安黄茶
Yǎ'ān huáng chá
Leaf Form: sword
Yellow
雁荡毛峰
Yàn dàng máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
仰天雪绿
Yǎng tiān xuě lǜ
Leaf Form: crescent
Green
羊岩勾青
Yáng yán gōu qīng
Leaf Form: bent
Green
黄旦茶
Huáng dàn chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
黄山毛峰
Huáng shān máo fēng
Leaf Form: cluster
Green
黄玫瑰
Huáng méi guī
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
倚邦山普洱茶
Yǐbāngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
英徳金毫茶
Yīng dé jīn háo chá
Leaf Form: bent
Red
英徳红茶
Yīng dé hóng chá
Leaf Form: bent
Red
易武山普洱茶
Yìwǔshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
永川秀芽
Yǒng chuān xiù yá
Leaf Form: pine needle
Green
涌溪火青
Yǒng xī huǒ qīng
Leaf Form: kernel
Green
远安黄茶
Yuǎn ān huáng chá
Leaf Form: needle
Yellow
云海白毫
Yún hǎi bái háo
Leaf Form: orchid
Green
余杭雀舌
Yú háng què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Leaf Form: curl
Red
金针滇红
Jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
金丝滇红
Jīn sī diān hóng
Leaf Form: bent
Red
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Leaf Form: crescent
Red
金丝疙瘩滇红
Jīn sī gē da diān hóng
Leaf Form: pearl
Red
月光金针滇红
Yuè guāng jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
毛峰滇红
Máo fēng diān hóng
Leaf Form: bent
Red
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Leaf Form: crescent
Red
松针滇红
Sōng zhēn diān hóng
Leaf Form: pine needle
Red
云南红茶
Yún nán hóng chá
Leaf Form: curl
Red
章朗山普洱茶
Zhānglǎngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
政和工夫红茶
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red
政和白毫银针
Zhèng hé bái háo yín zhēn
Leaf Form: needle
White
珍眉
Zhēn méi
Leaf Form: eyebrow
Green
周打铁茶
Zhōu dǎ tiě chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
遵义毛峰
Zūn yì máo fēng
Leaf Form: spiral
Green