Background image
  needle
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. needle
  3

needle

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
望海茶
Wàng hǎi chá
Leaf Form: needle
Green
君山银针
Jūn shān yín zhēn
Leaf Form: needle
Yellow
平阳黄汤
Píng yáng huáng tāng
Leaf Form: needle
Yellow
梅龙茶
Méi lóng chá
Leaf Form: needle
Green
云南白毫
Yún nán bái háo
Leaf Form: needle
Green
白毫银针
Bái háo yín zhēn
Leaf Form: needle
White
太姥山白毫银针
Tài mǔ shān bái háo yín zhēn
Leaf Form: needle
White
双龙银针
Shuāng lóng yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
千岛银针
Qiān dǎo yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
天山绿茶
Tiān shān lǜ chá
Leaf Form: needle
Green
五盖山米茶
Wǔ gài shān mǐ chá
Leaf Form: needle
Green
远安黄茶
Yuǎn ān huáng chá
Leaf Form: needle
Yellow
金针滇红
Jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
月光金针滇红
Yuè guāng jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
政和白毫银针
Zhèng hé bái háo yín zhēn
Leaf Form: needle
White