1. Home
  2. Tea
  3. Green

Green

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
绿春玛玉茶
Lǜ chūn mǎ yù chá
Leaf Form: eyebrow
Green
 
雪峰竹叶
Xuě fēng zhú yè
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
仙都笋峰
Xiān dū sǔn fēng
Leaf Form: shuttle
Green
 
宝顶绿茶
Bǎo dǐng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
 
保康绿菊茶
Bǎo kāng lǜ jú chá
Leaf Form: chrysanthemum
Green
 
巴山雀舌
Bā shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
新江羽绒茶
Xīn jiāng yǔ róng chá
Leaf Form: curl
Green
 
州碧云
Zhōu bì yún
Leaf Form: flat
Green
 
牛抵茶
Niú dǐ chá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
苍山雪绿
Cāng shān xuě lǜ
Leaf Form: flat
Green
 
车云山毛尖
Chē yún shān máo jiān
Leaf Form: crescent
Green
 
华顶云雾
Huá dǐng yún wù
Leaf Form: undefined
Green
 
连山云雾
Lián shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
 
云林茶
Yún lín chá
Leaf Form: orchid
Green
 
大方龙井
Dà fāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
大关翠华茶
Dà guān cuì huá chá
Leaf Form: undefined
 
仙居碧绿
Xian jū bì lǜ
Leaf Form: flat
Green
 
望海茶
Wàng hǎi chá
Leaf Form: needle
Green
 
洞庭碧螺春
Dòng tíng bì luó chūn
Leaf Form: spiral
Green
 
龙舞茶
Lóng wǔ chá
Leaf Form: flat
Green
 
龙井43号
Lóngjǐng 43 hào
Leaf Form: flat
Green
 
虎跑龙井
Hǔ pǎo lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
都匀毛尖
Dū yún máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
 
东白春芽
Dōng bái chūn yá
Leaf Form: orchid
Green
 
峨眉竹叶青
É méi zhú yè qīng
Leaf Form: curl
Green
 
峨眉毛峰
É méi máo fēng
Leaf Form: curl
Green
 
恩施玉露
Ēn shī yù lù
Leaf Form: pine needle
Green
 
桂东玲珑茶
Guì dōng líng lóng chá
Leaf Form: spiral
Green
 
峨眉山峨蕊
É méi shān é ruǐ
Leaf Form: spiral
Green
 
方山茶
Fāng shān chá
Leaf Form: undefined
 
无锡毫茶
Wú xī háo chá
Leaf Form: curl
Green
 
旗枪龙井
Qí qiāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
攒林茶
Zǎn lín chá
Leaf Form: flat
Green
 
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Leaf Form: crescent
Green
 
福建碧螺春
Fú jiàn bì luó chūn
Leaf Form: pearl
Green
 
金山翠芽
Jīn shān cuì yá
Leaf Form: sword
Green
 
金水翠峰
Jīn shuǐ cuì fēng
Leaf Form: pine needle
Green
 
大佛龙井
Dà fó lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
太湖翠竹
Tài hú cuì zhú
Leaf Form: crescent
Green
 
方岩绿毫
Fāng yán lǜ háo
Leaf Form: undefined
 
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Leaf Form: curl
Green
 
天目青顶
Tiān mù qīng dǐng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
翠螺
Cuì luó
Leaf Form: pearl
Green
 
绿剑茶
Lǜ jiàn chá
Leaf Form: sword
Green
 
湄江翠片
Méi jiāng cuì piàn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
贵定云雾茶
Guì dìng yún wù chá
Leaf Form: spiral
Green
 
桂林毛尖
Guì lín máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
桂平西山茶
Guì píng xī shān chá
Leaf Form: curl
Green
 
顾渚紫笋茶
Gù zhǔ zǐ sǔn chá
Leaf Form: orchid
Green
 
平水珠茶
Píng shuǐ zhū chá
Leaf Form: pearl
Green
 
古丈毛尖
Gǔ zhàng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
 
毛尖
Máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
 
雪峰毛尖
Xuě fēng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
 
汉水银梭
Hàn shuǐ yín suō
Leaf Form: crescent
Green
 
河西圆茶
Hé xī yuán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
 
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Leaf Form: curl
Green
 
高山毛峰
Gāo shān máo fēng
Leaf Form: curl
Green
 
化佛茶
Huà fó chá
Leaf Form: orchid
Green
 
花果山云雾茶
Huā guǒ shān yún wù chá
Leaf Form: pine needle
Green
 
黄山绿牡丹
Huáng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
 
仙人掌茶
Xiān rén zhǎng chá
Leaf Form: crescent
Green
 
清溪玉芽
Qīng xī yù yá
Leaf Form: orchid
Green
 
梵净翠峰
Fàn jìng cuì fēng
Leaf Form: sword
Green
 
建德苞茶
Jiàn dé bāo chá
Leaf Form: orchid
Green
 
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
江山绿牡丹
Jiāng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
 
江苏碧螺春
Jiāng sū bì luó chūn
Leaf Form: undefined
 
碣滩茶
Jié tān chá
Leaf Form: spiral
Green
 
井岗翠绿
Jǐng gǎng cuì lǜ
Leaf Form: curl
Green
 
景宁惠明茶
Jǐng níng huì míng chá
Leaf Form: undefined
Green
 
径山茶
Jìng shān chá
Leaf Form: curl
Green
 
敬亭绿雪
Jìng tíng lǜ xuě
Leaf Form: cluster
Green
 
金坛雀舌
Jīn tán què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
九华佛茶
Jiǔ huá fó chá
Leaf Form: undefined
Green
 
九华毛峰
Jiǔ huá máo fēng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
开化龙顶
Kāi huà lóng dǐng
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
兰溪毛峰
Lán xī máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
 
文君嫩绿
Wén jūn nènlǜ
Leaf Form: crescent
Green
 
舒城小兰花
Shū chéng xiǎo lán huā
Leaf Form: orchid
Green
 
六安瓜片
lù’ānguāpiān
Leaf Form: melon flake
Green
 
隆中茶
Lóng zhōng chá
Leaf Form: spiral
Green
 
瑞草魁
Ruì cǎo kuí
Leaf Form: flat
Green
 
庐山云雾
Lú shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
 
麻姑茶
Má gū chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
茅山青峰
Máo shān qīng fēng
Leaf Form: sword
Green
 
眉茶
Méi chá
Leaf Form: eyebrow
Green
 
梅家坞龙井
Méi jiā wù lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Leaf Form: crescent
Green
 
蒙顶甘露
Méng dǐng gān lù
Leaf Form: spiral
Green
 
蒙顶茶
Méng dǐng chá
Leaf Form: sword
Green
 
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Leaf Form: curl
Green
 
象棋云雾
Xiàng qí yún wù
Leaf Form: bent
Green
 
墨江云针
Mò jiāng yún zhēn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
南安石亭绿
Nán'ān shí tíng lǜ
Leaf Form: curl
Green
 
南京雨花茶
Nán jīng yǔ huā chá
Leaf Form: pine needle
Green
 
南山白毛芽
Nán shān bái máo yá
Leaf Form: undefined
Green
 
水仙茸勾茶
Shuǐ xiān rōng gōu chá
Leaf Form: melon flake
Green
 
九龙茶
Jiǔ lóng chá
Leaf Form: curl
Green
 
古劳茶
Gǔ láo chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
 
磐安云峰
Pán ān yún fēng
Leaf Form: bent
Green
 
安化松针
Ān huà sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
 
万龙松针
Wàn lóng sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
 
梅龙茶
Méi lóng chá
Leaf Form: needle
Green
 
紫阳毛尖
Zǐ yáng máo jiān
Leaf Form: undefined
Green
 
普陀佛茶
Pǔ tuó fó chá
Leaf Form: bent
Green
 
秦巴雾毫
Qín ba wù háo
Leaf Form: orchid
Green
 
青城雪芽
Qīng chéng xuě yá
Leaf Form: orchid
Green
 
覃塘毛尖
Qín táng máo jiān
Leaf Form: bent
Green
 
泉岗辉白
Quán gǎng huī bái
Leaf Form: pearl
Green
 
日铸雪芽
Rì zhù xuě yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
瑞州黄檗茶
Ruì zhōu huáng bò chá
Leaf Form: curl
Green
 
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Leaf Form: curl
Green
 
蒸青煎茶
Zhēng qīng jiān chá
Leaf Form: undefined
Green
 
七境堂绿茶
Qī jìng táng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
 
上饶白眉
Shàng ráo bái méi
Leaf Form: eyebrow
Green
 
韶峰茶
Sháo fēng chá
Leaf Form: spiral
Green
 
狮峰龙井茶
Shī fēng lóng jǐng chá
Leaf Form: flat
Green
 
双井绿
Shuāng jǐng lǜ
Leaf Form: undefined
Green
 
双桥毛尖
Shuāng qiáo máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
舒城兰花
Shū chéng lán huā
Leaf Form: orchid
Green
 
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Leaf Form: curl
Green
 
东湖银毫
Dōng hú yín háo
Leaf Form: sword
Green
 
望府银毫
Wàng fǔ yín háo
Leaf Form: shuttle
Green
 
云南白毫
Yún nán bái háo
Leaf Form: needle
Green
 
双龙银针
Shuāng lóng yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
 
前峰雪莲
Qián fēng xuě lián
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
日照雪青
Rì zhào xuě qīng
Leaf Form: curl
Green
 
休宁松萝
Xiū níng sōng luó
Leaf Form: spiral
Green
 
松阳银猴
Sōng yáng yín hóu
Leaf Form: spiral
Green
 
南山寿眉
Nán shān shòu méi
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Leaf Form: curl
Green
 
龙泉剑茗
Lóngquán jiàn míng
Leaf Form: sword
Green
 
灵岩剑峰
Líng yán jiàn fēng
Leaf Form: sword
 
太平猴魁
Tài píng hóu kuí
Leaf Form: magnolia
Green
 
老竹大方
Lǎo zhú dà fāng
Leaf Form: cluster
Green
 
龙岩斜背茶
Lóng yán xié bèi chá
Leaf Form: sword
 
山岩翠绿茶
Shān yán cuì lǜ chá
Leaf Form: flat
Green
 
千岛玉叶
Qiān dǎo yù yè
Leaf Form: flat
Green
 
千岛银针
Qiān dǎo yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
 
天池茗毫
Tiān chí míng háo
Leaf Form: orchid
Green
 
天山绿茶
Tiān shān lǜ chá
Leaf Form: needle
Green
 
天山雀舌
Tiān shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
 
天柱剑毫
Tiān zhù jiàn háo
Leaf Form: sword
Green
 
通天岩茶
Tōng tiān yán chá
Leaf Form: undefined
 
太白顶芽
Tài bái dǐng yá
Leaf Form: shuttle
Green
 
龟山岩绿
Guī shān shí lǜ
Leaf Form: pine needle
Green
 
宝洪茶
Bǎo hóng chá
Leaf Form: orchid
Green
 
天尊贡芽
Tiān zūn gòng yá
Leaf Form: cluster
Green
 
临海蟠毫
Lín hǎi pán háo
Leaf Form: kernel
Green
 
白云春毫
Bái yún chūn háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Leaf Form: curl
Green
 
安吉白茶
Ān jí bái chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
凌云白茶
Líng yún bái chá
Leaf Form: crescent
Green
 
安吉白片
Ān jí bái piàn
Leaf Form: melon flake
Green
 
野生绿茶
Yě shēng lǜ chá
Leaf Form: undefined
Green
 
窝坑茶
Wō kēng chá
Leaf Form: crescent
Green
 
五盖山米茶
Wǔ gài shān mǐ chá
Leaf Form: needle
Green
 
婺源茗眉茶
Wù yuán míng méi chá
Leaf Form: curl
Green
 
婺源墨菊
Wù yuán mò jú
Leaf Form: chrysanthemum
Green
 
五云山龙井
Wǔ yún shān lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
午子仙毫
Wǔ zi xian háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
小布岩茶
Xiǎo bù yán chá
Leaf Form: undefined
Green
 
峡州碧峰
Xiá zhōu bì fēng
Leaf Form: sword
Green
 
西湖龙井
Xī hú lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
信阳毛尖
Xìn yáng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
 
雁荡毛峰
Yàn dàng máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
 
仰天雪绿
Yǎng tiān xuě lǜ
Leaf Form: crescent
Green
 
羊岩勾青
Yáng yán gōu qīng
Leaf Form: bent
Green
 
黄山毛峰
Huáng shān máo fēng
Leaf Form: cluster
Green
 
永川秀芽
Yǒng chuān xiù yá
Leaf Form: pine needle
Green
 
涌溪火青
Yǒng xī huǒ qīng
Leaf Form: kernel
Green
 
云海白毫
Yún hǎi bái háo
Leaf Form: orchid
Green
 
余杭雀舌
Yú háng què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
珍眉
Zhēn méi
Leaf Form: eyebrow
Green
 
周打铁茶
Zhōu dǎ tiě chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
遵义毛峰
Zūn yì máo fēng
Leaf Form: spiral
Green