1. Home
  2. Tea
  3. Green

Green

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
绿春玛玉茶
Lǜ chūn mǎ yù chá
Leaf Form: eyebrow
Green
雪峰竹叶
Xuě fēng zhú yè
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
仙都笋峰
Xiān dū sǔn fēng
Leaf Form: shuttle
Green
宝顶绿茶
Bǎo dǐng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
保康绿菊茶
Bǎo kāng lǜ jú chá
Leaf Form: chrysanthemum
Green
巴山雀舌
Bā shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
新江羽绒茶
Xīn jiāng yǔ róng chá
Leaf Form: curl
Green
州碧云
Zhōu bì yún
Leaf Form: flat
Green
牛抵茶
Niú dǐ chá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
苍山雪绿
Cāng shān xuě lǜ
Leaf Form: flat
Green
车云山毛尖
Chē yún shān máo jiān
Leaf Form: crescent
Green
华顶云雾
Huá dǐng yún wù
Leaf Form: undefined
Green
连山云雾
Lián shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
云林茶
Yún lín chá
Leaf Form: orchid
Green
大方龙井
Dà fāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
大关翠华茶
Dà guān cuì huá chá
Leaf Form: undefined
仙居碧绿
Xian jū bì lǜ
Leaf Form: flat
Green
望海茶
Wàng hǎi chá
Leaf Form: needle
Green
洞庭碧螺春
Dòng tíng bì luó chūn
Leaf Form: spiral
Green
龙舞茶
Lóng wǔ chá
Leaf Form: flat
Green
龙井43号
Lóngjǐng 43 hào
Leaf Form: flat
Green
虎跑龙井
Hǔ pǎo lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
都匀毛尖
Dū yún máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
东白春芽
Dōng bái chūn yá
Leaf Form: orchid
Green
峨眉竹叶青
É méi zhú yè qīng
Leaf Form: curl
Green
峨眉毛峰
É méi máo fēng
Leaf Form: curl
Green
恩施玉露
Ēn shī yù lù
Leaf Form: pine needle
Green
桂东玲珑茶
Guì dōng líng lóng chá
Leaf Form: spiral
Green
峨眉山峨蕊
É méi shān é ruǐ
Leaf Form: spiral
Green
方山茶
Fāng shān chá
Leaf Form: undefined
无锡毫茶
Wú xī háo chá
Leaf Form: curl
Green
旗枪龙井
Qí qiāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
攒林茶
Zǎn lín chá
Leaf Form: flat
Green
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Leaf Form: crescent
Green
福建碧螺春
Fú jiàn bì luó chūn
Leaf Form: pearl
Green
金山翠芽
Jīn shān cuì yá
Leaf Form: sword
Green
金水翠峰
Jīn shuǐ cuì fēng
Leaf Form: pine needle
Green
大佛龙井
Dà fó lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
太湖翠竹
Tài hú cuì zhú
Leaf Form: crescent
Green
方岩绿毫
Fāng yán lǜ háo
Leaf Form: undefined
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Leaf Form: curl
Green
天目青顶
Tiān mù qīng dǐng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
翠螺
Cuì luó
Leaf Form: pearl
Green
绿剑茶
Lǜ jiàn chá
Leaf Form: sword
Green
湄江翠片
Méi jiāng cuì piàn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
贵定云雾茶
Guì dìng yún wù chá
Leaf Form: spiral
Green
桂林毛尖
Guì lín máo jiān
Leaf Form: curl
Green
桂平西山茶
Guì píng xī shān chá
Leaf Form: curl
Green
顾渚紫笋茶
Gù zhǔ zǐ sǔn chá
Leaf Form: orchid
Green
平水珠茶
Píng shuǐ zhū chá
Leaf Form: pearl
Green
古丈毛尖
Gǔ zhàng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
毛尖
Máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
雪峰毛尖
Xuě fēng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
汉水银梭
Hàn shuǐ yín suō
Leaf Form: crescent
Green
河西圆茶
Hé xī yuán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Leaf Form: curl
Green
高山毛峰
Gāo shān máo fēng
Leaf Form: curl
Green
化佛茶
Huà fó chá
Leaf Form: orchid
Green
花果山云雾茶
Huā guǒ shān yún wù chá
Leaf Form: pine needle
Green
黄山绿牡丹
Huáng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
仙人掌茶
Xiān rén zhǎng chá
Leaf Form: crescent
Green
清溪玉芽
Qīng xī yù yá
Leaf Form: orchid
Green
梵净翠峰
Fàn jìng cuì fēng
Leaf Form: sword
Green
建德苞茶
Jiàn dé bāo chá
Leaf Form: orchid
Green
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Leaf Form: curl
Green
江山绿牡丹
Jiāng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
江苏碧螺春
Jiāng sū bì luó chūn
Leaf Form: undefined
Green
碣滩茶
Jié tān chá
Leaf Form: spiral
Green
井岗翠绿
Jǐng gǎng cuì lǜ
Leaf Form: curl
Green
景宁惠明茶
Jǐng níng huì míng chá
Leaf Form: undefined
Green
径山茶
Jìng shān chá
Leaf Form: curl
Green
敬亭绿雪
Jìng tíng lǜ xuě
Leaf Form: cluster
Green
金坛雀舌
Jīn tán què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
九华佛茶
Jiǔ huá fó chá
Leaf Form: undefined
Green
九华毛峰
Jiǔ huá máo fēng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
开化龙顶
Kāi huà lóng dǐng
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
兰溪毛峰
Lán xī máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
文君嫩绿
Wén jūn nènlǜ
Leaf Form: crescent
Green
舒城小兰花
Shū chéng xiǎo lán huā
Leaf Form: orchid
Green
六安瓜片
lù’ānguāpiān
Leaf Form: melon flake
Green
隆中茶
Lóng zhōng chá
Leaf Form: spiral
Green
瑞草魁
Ruì cǎo kuí
Leaf Form: flat
Green
庐山云雾
Lú shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
麻姑茶
Má gū chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
茅山青峰
Máo shān qīng fēng
Leaf Form: sword
Green
眉茶
Méi chá
Leaf Form: eyebrow
Green
梅家坞龙井
Méi jiā wù lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Leaf Form: crescent
Green
蒙顶甘露
Méng dǐng gān lù
Leaf Form: spiral
Green
蒙顶茶
Méng dǐng chá
Leaf Form: sword
Green
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Leaf Form: curl
Green
象棋云雾
Xiàng qí yún wù
Leaf Form: bent
Green
墨江云针
Mò jiāng yún zhēn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
南安石亭绿
Nán'ān shí tíng lǜ
Leaf Form: curl
Green
南京雨花茶
Nán jīng yǔ huā chá
Leaf Form: pine needle
Green
南山白毛芽
Nán shān bái máo yá
Leaf Form: undefined
Green
水仙茸勾茶
Shuǐ xiān rōng gōu chá
Leaf Form: melon flake
Green
九龙茶
Jiǔ lóng chá
Leaf Form: curl
Green
古劳茶
Gǔ láo chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
磐安云峰
Pán ān yún fēng
Leaf Form: bent
Green
安化松针
Ān huà sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
万龙松针
Wàn lóng sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
梅龙茶
Méi lóng chá
Leaf Form: needle
Green
紫阳毛尖
Zǐ yáng máo jiān
Leaf Form: undefined
Green
普陀佛茶
Pǔ tuó fó chá
Leaf Form: bent
Green
秦巴雾毫
Qín ba wù háo
Leaf Form: orchid
Green
青城雪芽
Qīng chéng xuě yá
Leaf Form: orchid
Green
覃塘毛尖
Qín táng máo jiān
Leaf Form: bent
Green
泉岗辉白
Quán gǎng huī bái
Leaf Form: pearl
Green
日铸雪芽
Rì zhù xuě yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
瑞州黄檗茶
Ruì zhōu huáng bò chá
Leaf Form: curl
Green
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Leaf Form: curl
Green
蒸青煎茶
Zhēng qīng jiān chá
Leaf Form: undefined
Green
七境堂绿茶
Qī jìng táng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
上饶白眉
Shàng ráo bái méi
Leaf Form: eyebrow
Green
韶峰茶
Sháo fēng chá
Leaf Form: spiral
Green
狮峰龙井茶
Shī fēng lóng jǐng chá
Leaf Form: flat
Green
双井绿
Shuāng jǐng lǜ
Leaf Form: undefined
Green
双桥毛尖
Shuāng qiáo máo jiān
Leaf Form: curl
Green
舒城兰花
Shū chéng lán huā
Leaf Form: orchid
Green
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Leaf Form: curl
Green
东湖银毫
Dōng hú yín háo
Leaf Form: sword
Green
望府银毫
Wàng fǔ yín háo
Leaf Form: shuttle
Green
云南白毫
Yún nán bái háo
Leaf Form: needle
Green
双龙银针
Shuāng lóng yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
前峰雪莲
Qián fēng xuě lián
Leaf Form: phoenix's tail
Green
日照雪青
Rì zhào xuě qīng
Leaf Form: curl
Green
休宁松萝
Xiū níng sōng luó
Leaf Form: spiral
Green
松阳银猴
Sōng yáng yín hóu
Leaf Form: spiral
Green
南山寿眉
Nán shān shòu méi
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Leaf Form: curl
Green
龙泉剑茗
Lóngquán jiàn míng
Leaf Form: sword
Green
灵岩剑峰
Líng yán jiàn fēng
Leaf Form: sword
太平猴魁
Tài píng hóu kuí
Leaf Form: magnolia
Green
老竹大方
Lǎo zhú dà fāng
Leaf Form: cluster
Green
龙岩斜背茶
Lóng yán xié bèi chá
Leaf Form: sword
山岩翠绿茶
Shān yán cuì lǜ chá
Leaf Form: flat
Green
千岛玉叶
Qiān dǎo yù yè
Leaf Form: flat
Green
千岛银针
Qiān dǎo yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
天池茗毫
Tiān chí míng háo
Leaf Form: orchid
Green
天山绿茶
Tiān shān lǜ chá
Leaf Form: needle
Green
天山雀舌
Tiān shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
天柱剑毫
Tiān zhù jiàn háo
Leaf Form: sword
Green
通天岩茶
Tōng tiān yán chá
Leaf Form: undefined
太白顶芽
Tài bái dǐng yá
Leaf Form: shuttle
Green
龟山岩绿
Guī shān shí lǜ
Leaf Form: pine needle
Green
宝洪茶
Bǎo hóng chá
Leaf Form: orchid
Green
天尊贡芽
Tiān zūn gòng yá
Leaf Form: cluster
Green
临海蟠毫
Lín hǎi pán háo
Leaf Form: kernel
Green
白云春毫
Bái yún chūn háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Leaf Form: curl
Green
安吉白茶
Ān jí bái chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
凌云白茶
Líng yún bái chá
Leaf Form: crescent
Green
安吉白片
Ān jí bái piàn
Leaf Form: melon flake
Green
野生绿茶
Yě shēng lǜ chá
Leaf Form: undefined
Green
窝坑茶
Wō kēng chá
Leaf Form: crescent
Green
五盖山米茶
Wǔ gài shān mǐ chá
Leaf Form: needle
Green
婺源茗眉茶
Wù yuán míng méi chá
Leaf Form: curl
Green
婺源墨菊
Wù yuán mò jú
Leaf Form: chrysanthemum
Green
五云山龙井
Wǔ yún shān lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
午子仙毫
Wǔ zi xian háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
小布岩茶
Xiǎo bù yán chá
Leaf Form: undefined
Green
峡州碧峰
Xiá zhōu bì fēng
Leaf Form: sword
Green
西湖龙井
Xī hú lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
信阳毛尖
Xìn yáng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
雁荡毛峰
Yàn dàng máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
仰天雪绿
Yǎng tiān xuě lǜ
Leaf Form: crescent
Green
羊岩勾青
Yáng yán gōu qīng
Leaf Form: bent
Green
黄山毛峰
Huáng shān máo fēng
Leaf Form: cluster
Green
永川秀芽
Yǒng chuān xiù yá
Leaf Form: pine needle
Green
涌溪火青
Yǒng xī huǒ qīng
Leaf Form: kernel
Green
云海白毫
Yún hǎi bái háo
Leaf Form: orchid
Green
余杭雀舌
Yú háng què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
珍眉
Zhēn méi
Leaf Form: eyebrow
Green
周打铁茶
Zhōu dǎ tiě chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
遵义毛峰
Zūn yì máo fēng
Leaf Form: spiral
Green