1. Home
  2. Tea
  3. Provinces
  4. Zhejiang

Zhejiang

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
仙都笋峰
Xiān dū sǔn fēng
Leaf Form: shuttle
Green
 
州碧云
Zhōu bì yún
Leaf Form: flat
Green
 
华顶云雾
Huá dǐng yún wù
Leaf Form: undefined
Green
 
大方龙井
Dà fāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
仙居碧绿
Xian jū bì lǜ
Leaf Form: flat
Green
 
望海茶
Wàng hǎi chá
Leaf Form: needle
Green
 
龙井43号
Lóngjǐng 43 hào
Leaf Form: flat
Green
 
虎跑龙井
Hǔ pǎo lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
东白春芽
Dōng bái chūn yá
Leaf Form: orchid
Green
 
方山茶
Fāng shān chá
Leaf Form: undefined
 
旗枪龙井
Qí qiāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Leaf Form: crescent
Green
 
大佛龙井
Dà fó lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
方岩绿毫
Fāng yán lǜ háo
Leaf Form: undefined
 
天目青顶
Tiān mù qīng dǐng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
绿剑茶
Lǜ jiàn chá
Leaf Form: sword
Green
 
顾渚紫笋茶
Gù zhǔ zǐ sǔn chá
Leaf Form: orchid
Green
 
平水珠茶
Píng shuǐ zhū chá
Leaf Form: pearl
Green
 
黄山绿牡丹
Huáng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
 
清溪玉芽
Qīng xī yù yá
Leaf Form: orchid
Green
 
建德苞茶
Jiàn dé bāo chá
Leaf Form: orchid
Green
 
江山绿牡丹
Jiāng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
 
景宁惠明茶
Jǐng níng huì míng chá
Leaf Form: undefined
Green
 
径山茶
Jìng shān chá
Leaf Form: curl
Green
 
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
开化龙顶
Kāi huà lóng dǐng
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
兰溪毛峰
Lán xī máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
 
梅家坞龙井
Méi jiā wù lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Leaf Form: crescent
Green
 
莫干黄芽
Mò gàn huáng yá
Leaf Form: spiral
Yellow
 
磐安云峰
Pán ān yún fēng
Leaf Form: bent
Green
 
平阳黄汤
Píng yáng huáng tāng
Leaf Form: needle
Yellow
 
普陀佛茶
Pǔ tuó fó chá
Leaf Form: bent
Green
 
泉岗辉白
Quán gǎng huī bái
Leaf Form: pearl
Green
 
日铸雪芽
Rì zhù xuě yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
狮峰龙井茶
Shī fēng lóng jǐng chá
Leaf Form: flat
Green
 
望府银毫
Wàng fǔ yín háo
Leaf Form: shuttle
Green
 
双龙银针
Shuāng lóng yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
 
松阳银猴
Sōng yáng yín hóu
Leaf Form: spiral
Green
 
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Leaf Form: curl
Green
 
泰顺黄汤
Tài shùn huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
 
千岛玉叶
Qiān dǎo yù yè
Leaf Form: flat
Green
 
千岛银针
Qiān dǎo yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
 
太白顶芽
Tài bái dǐng yá
Leaf Form: shuttle
Green
 
天尊贡芽
Tiān zūn gòng yá
Leaf Form: cluster
Green
 
临海蟠毫
Lín hǎi pán háo
Leaf Form: kernel
Green
 
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Leaf Form: bent
Red
 
温州黄汤
Wēn zhōu huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
 
安吉白茶
Ān jí bái chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
安吉白片
Ān jí bái piàn
Leaf Form: melon flake
Green
 
野生绿茶
Yě shēng lǜ chá
Leaf Form: undefined
Green
 
五云山龙井
Wǔ yún shān lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
西湖龙井
Xī hú lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
 
雁荡毛峰
Yàn dàng máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
 
羊岩勾青
Yáng yán gōu qīng
Leaf Form: bent
Green
 
余杭雀舌
Yú háng què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green