Background image
  Zhejiang
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. Zhejiang
  3

Zhejiang

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
仙都笋峰
Xiān dū sǔn fēng
Leaf Form: shuttle
Green
州碧云
Zhōu bì yún
Leaf Form: flat
Green
华顶云雾
Huá dǐng yún wù
Leaf Form: undefined
Green
大方龙井
Dà fāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
仙居碧绿
Xian jū bì lǜ
Leaf Form: flat
Green
望海茶
Wàng hǎi chá
Leaf Form: needle
Green
龙井43号
Lóngjǐng 43 hào
Leaf Form: flat
Green
虎跑龙井
Hǔ pǎo lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
东白春芽
Dōng bái chūn yá
Leaf Form: orchid
Green
方山茶
Fāng shān chá
Leaf Form: undefined
旗枪龙井
Qí qiāng lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Leaf Form: crescent
Green
大佛龙井
Dà fó lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
方岩绿毫
Fāng yán lǜ háo
Leaf Form: undefined
天目青顶
Tiān mù qīng dǐng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
绿剑茶
Lǜ jiàn chá
Leaf Form: sword
Green
顾渚紫笋茶
Gù zhǔ zǐ sǔn chá
Leaf Form: orchid
Green
平水珠茶
Píng shuǐ zhū chá
Leaf Form: pearl
Green
黄山绿牡丹
Huáng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
清溪玉芽
Qīng xī yù yá
Leaf Form: orchid
Green
建德苞茶
Jiàn dé bāo chá
Leaf Form: orchid
Green
江山绿牡丹
Jiāng shān lǜ mǔ dān
Leaf Form: peony
Green
景宁惠明茶
Jǐng níng huì míng chá
Leaf Form: undefined
Green
径山茶
Jìng shān chá
Leaf Form: curl
Green
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
开化龙顶
Kāi huà lóng dǐng
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
兰溪毛峰
Lán xī máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
梅家坞龙井
Méi jiā wù lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Leaf Form: crescent
Green
莫干黄芽
Mò gàn huáng yá
Leaf Form: spiral
Yellow
磐安云峰
Pán ān yún fēng
Leaf Form: bent
Green
平阳黄汤
Píng yáng huáng tāng
Leaf Form: needle
Yellow
普陀佛茶
Pǔ tuó fó chá
Leaf Form: bent
Green
泉岗辉白
Quán gǎng huī bái
Leaf Form: pearl
Green
日铸雪芽
Rì zhù xuě yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
狮峰龙井茶
Shī fēng lóng jǐng chá
Leaf Form: flat
Green
望府银毫
Wàng fǔ yín háo
Leaf Form: shuttle
Green
双龙银针
Shuāng lóng yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
松阳银猴
Sōng yáng yín hóu
Leaf Form: spiral
Green
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Leaf Form: curl
Green
泰顺黄汤
Tài shùn huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
千岛玉叶
Qiān dǎo yù yè
Leaf Form: flat
Green
千岛银针
Qiān dǎo yín zhēn
Leaf Form: needle
Green
太白顶芽
Tài bái dǐng yá
Leaf Form: shuttle
Green
天尊贡芽
Tiān zūn gòng yá
Leaf Form: cluster
Green
临海蟠毫
Lín hǎi pán háo
Leaf Form: kernel
Green
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Leaf Form: bent
Red
温州黄汤
Wēn zhōu huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
安吉白茶
Ān jí bái chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
安吉白片
Ān jí bái piàn
Leaf Form: melon flake
Green
野生绿茶
Yě shēng lǜ chá
Leaf Form: undefined
Green
五云山龙井
Wǔ yún shān lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
西湖龙井
Xī hú lóng jǐng
Leaf Form: flat
Green
雁荡毛峰
Yàn dàng máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
羊岩勾青
Yáng yán gōu qīng
Leaf Form: bent
Green
余杭雀舌
Yú háng què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green