Background image
  bent
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. bent
  3

bent

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
白琳工夫
Bái lín gōng fū
Leaf Form: bent
Red
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Leaf Form: bent
Red
坦洋工夫红茶
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red
闽红工夫
Mǐn hóng gōng fū
Leaf Form: bent
Red
金观音
Jīn guān yīn
Leaf Form: bent
Red
祁门红茶
Qí mén hóng chá
Leaf Form: bent
Red
荔枝红茶
Lì zhī hóng chá
Leaf Form: bent
Red
象棋云雾
Xiàng qí yún wù
Leaf Form: bent
Green
宁红工夫茶
Níng hóng gōng fū chá
Leaf Form: bent
Red
磐安云峰
Pán ān yún fēng
Leaf Form: bent
Green
普陀佛茶
Pǔ tuó fó chá
Leaf Form: bent
Green
覃塘毛尖
Qín táng máo jiān
Leaf Form: bent
Green
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Leaf Form: bent
Red
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Leaf Form: bent
Red
野生古树蜜香茶
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Leaf Form: bent
Red
羊岩勾青
Yáng yán gōu qīng
Leaf Form: bent
Green
英徳金毫茶
Yīng dé jīn háo chá
Leaf Form: bent
Red
英徳红茶
Yīng dé hóng chá
Leaf Form: bent
Red
金丝滇红
Jīn sī diān hóng
Leaf Form: bent
Red
毛峰滇红
Máo fēng diān hóng
Leaf Form: bent
Red
政和工夫红茶
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red