1. Home
  2. Tea
  3. Provinces
  4. Jiangxi

Jiangxi

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
新江羽绒茶
Xīn jiāng yǔ róng chá
Leaf Form: curl
Green
 
云林茶
Yún lín chá
Leaf Form: orchid
Green
 
龙舞茶
Lóng wǔ chá
Leaf Form: flat
Green
 
攒林茶
Zǎn lín chá
Leaf Form: flat
Green
 
井岗翠绿
Jǐng gǎng cuì lǜ
Leaf Form: curl
Green
 
庐山云雾
Lú shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
 
麻姑茶
Má gū chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
宁红工夫茶
Níng hóng gōng fū chá
Leaf Form: bent
Red
 
九龙茶
Jiǔ lóng chá
Leaf Form: curl
Green
 
万龙松针
Wàn lóng sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
 
瑞州黄檗茶
Ruì zhōu huáng bò chá
Leaf Form: curl
Green
 
上饶白眉
Shàng ráo bái méi
Leaf Form: eyebrow
Green
 
双井绿
Shuāng jǐng lǜ
Leaf Form: undefined
Green
 
灵岩剑峰
Líng yán jiàn fēng
Leaf Form: sword
 
通天岩茶
Tōng tiān yán chá
Leaf Form: undefined
 
窝坑茶
Wō kēng chá
Leaf Form: crescent
Green
 
婺源茗眉茶
Wù yuán míng méi chá
Leaf Form: curl
Green
 
婺源墨菊
Wù yuán mò jú
Leaf Form: chrysanthemum
Green
 
小布岩茶
Xiǎo bù yán chá
Leaf Form: undefined
Green
 
珍眉
Zhēn méi
Leaf Form: eyebrow
Green
 
周打铁茶
Zhōu dǎ tiě chá
Leaf Form: phoenix's tail
Green