1. Home
  2. Tea
  3. orchid

orchid

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
陈年白茶
Chén nián bái chá
Leaf Form: orchid
White
 
云林茶
Yún lín chá
Leaf Form: orchid
Green
 
东白春芽
Dōng bái chūn yá
Leaf Form: orchid
Green
 
广东大叶青
Guǎngdōng dà yè qīng
Leaf Form: orchid
Yellow
 
顾渚紫笋茶
Gù zhǔ zǐ sǔn chá
Leaf Form: orchid
Green
 
化佛茶
Huà fó chá
Leaf Form: orchid
Green
 
霍山黄大茶
Huò shān huáng dà chá
Leaf Form: orchid
Yellow
 
清溪玉芽
Qīng xī yù yá
Leaf Form: orchid
Green
 
建德苞茶
Jiàn dé bāo chá
Leaf Form: orchid
Green
 
兰溪毛峰
Lán xī máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
 
舒城小兰花
Shū chéng xiǎo lán huā
Leaf Form: orchid
Green
 
秦巴雾毫
Qín ba wù háo
Leaf Form: orchid
Green
 
青城雪芽
Qīng chéng xuě yá
Leaf Form: orchid
Green
 
舒城兰花
Shū chéng lán huā
Leaf Form: orchid
Green
 
天池茗毫
Tiān chí míng háo
Leaf Form: orchid
Green
 
宝洪茶
Bǎo hóng chá
Leaf Form: orchid
Green
 
皖西黄大茶
Wǎn xi huáng dà chá
Leaf Form: orchid
Yellow
 
沩江白毛尖
Wéi jiāng bái máo jiān
Leaf Form: orchid
Yellow
 
白牡丹
Bái mǔ dān
Leaf Form: orchid
White
 
太姥山白牡丹
Tài mǔ shān bái mǔ dān
Leaf Form: orchid
White
 
雁荡毛峰
Yàn dàng máo fēng
Leaf Form: orchid
Green
 
云海白毫
Yún hǎi bái háo
Leaf Form: orchid
Green