1. Home
  2. Tea
  3. Provinces
  4. Anhui

Anhui

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
霍山黄大茶
Huò shān huáng dà chá
Leaf Form: orchid
Yellow
 
霍山黄芽
Huò shān huáng yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
 
敬亭绿雪
Jìng tíng lǜ xuě
Leaf Form: cluster
Green
 
九华佛茶
Jiǔ huá fó chá
Leaf Form: undefined
Green
 
九华毛峰
Jiǔ huá máo fēng
Leaf Form: phoenix's tail
Green
 
祁门红茶
Qí mén hóng chá
Leaf Form: bent
Red
 
舒城小兰花
Shū chéng xiǎo lán huā
Leaf Form: orchid
Green
 
六安瓜片
lù’ānguāpiān
Leaf Form: melon flake
Green
 
瑞草魁
Ruì cǎo kuí
Leaf Form: flat
Green
 
眉茶
Méi chá
Leaf Form: eyebrow
Green
 
蒸青煎茶
Zhēng qīng jiān chá
Leaf Form: undefined
Green
 
舒城兰花
Shū chéng lán huā
Leaf Form: orchid
Green
 
休宁松萝
Xiū níng sōng luó
Leaf Form: spiral
Green
 
太平猴魁
Tài píng hóu kuí
Leaf Form: magnolia
Green
 
老竹大方
Lǎo zhú dà fāng
Leaf Form: cluster
Green
 
天柱剑毫
Tiān zhù jiàn háo
Leaf Form: sword
Green
 
皖西黄大茶
Wǎn xi huáng dà chá
Leaf Form: orchid
Yellow
 
白云春毫
Bái yún chūn háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
黄山毛峰
Huáng shān máo fēng
Leaf Form: cluster
Green
 
涌溪火青
Yǒng xī huǒ qīng
Leaf Form: kernel
Green