Background image
  sparrow's tongue
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. sparrow's tongue
  3

sparrow's tongue

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
雪峰竹叶
Xuě fēng zhú yè
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
巴山雀舌
Bā shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
牛抵茶
Niú dǐ chá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
湄江翠片
Méi jiāng cuì piàn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
霍山黄芽
Huò shān huáng yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
金坛雀舌
Jīn tán què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
开化龙顶
Kāi huà lóng dǐng
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
蒙顶黄芽
Méng dǐng huáng yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
墨江云针
Mò jiāng yún zhēn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
日铸雪芽
Rì zhù xuě yá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
南山寿眉
Nán shān shòu méi
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
天山雀舌
Tiān shān què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
沩山毛尖
Wéi shān máo jiān
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
白云春毫
Bái yún chūn háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
午子仙毫
Wǔ zi xian háo
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
余杭雀舌
Yú háng què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green