Background image
  Yunnan
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. Yunnan
  3

Yunnan

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
绿春玛玉茶
Lǜ chūn mǎ yù chá
Leaf Form: eyebrow
Green
巴达山普洱茶
Bādáshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
白莺山普洱茶
Báiyīngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
邦崴山普洱茶
Bāngwǎishān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
坝糯普洱茶
Bànuò pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
冰岛普洱茶
Bīngdǎo pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
布朗山普洱茶
Bùlǎngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
苍山雪绿
Cāng shān xuě lǜ
Leaf Form: flat
Green
大潮山普洱茶
Dàcháoshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
大关翠华茶
Dà guān cuì huá chá
Leaf Form: undefined
大雪山普洱茶
Dàxuěshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
滇红茶
Diān hóng chá
Leaf Form: curl
懂过普洱茶
Dǒngguò pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
凤庆普洱茶
Fèngqìng pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
化佛茶
Huà fó chá
Leaf Form: orchid
Green
景谷普洱茶
Jǐnggǔ pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
景迈山普洱茶
Jǐngmàishān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
老班章普洱茶
Lǎobānzhāng pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
老曼峨普洱茶
Lǎomàné pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
马鞍山普洱茶
Mǎ'ānshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
忙肺普洱茶
Mángfèi pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
莽枝普洱茶
Mǎngzhī pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
蛮砖普洱茶
Mánzhuān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
勐宋普洱茶
Měngsòng pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
墨江云针
Mò jiāng yún zhēn
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
南美普洱茶
Nánměi pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
南糯山普洱茶
Nánnuòshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
帕沙山普洱茶
Pàshā shān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
千家寨普洱茶
Qiānjiā zhài pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
云南白毫
Yún nán bái háo
Leaf Form: needle
Green
宝洪茶
Bǎo hóng chá
Leaf Form: orchid
Green
月光白
Yuèguāng bái
Leaf Form: undefined
Dark
野生古树蜜香茶
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Leaf Form: bent
Red
无量山普洱茶
Wúliàngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
昔归山普洱茶
Xīguīshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
倚邦山普洱茶
Yǐbāngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
易武山普洱茶
Yìwǔshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark
云海白毫
Yún hǎi bái háo
Leaf Form: orchid
Green
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Leaf Form: curl
Red
金针滇红
Jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
金丝滇红
Jīn sī diān hóng
Leaf Form: bent
Red
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Leaf Form: crescent
Red
金丝疙瘩滇红
Jīn sī gē da diān hóng
Leaf Form: pearl
Red
月光金针滇红
Yuè guāng jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
毛峰滇红
Máo fēng diān hóng
Leaf Form: bent
Red
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Leaf Form: crescent
Red
松针滇红
Sōng zhēn diān hóng
Leaf Form: pine needle
Red
云南红茶
Yún nán hóng chá
Leaf Form: curl
Red
章朗山普洱茶
Zhānglǎngshān pǔ'ěr chá
Leaf Form: undefined
Dark