Background image
  crescent
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. crescent
  3

crescent

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
车云山毛尖
Chē yún shān máo jiān
Leaf Form: crescent
Green
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Leaf Form: crescent
Green
太湖翠竹
Tài hú cuì zhú
Leaf Form: crescent
Green
汉水银梭
Hàn shuǐ yín suō
Leaf Form: crescent
Green
仙人掌茶
Xiān rén zhǎng chá
Leaf Form: crescent
Green
文君嫩绿
Wén jūn nènlǜ
Leaf Form: crescent
Green
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Leaf Form: crescent
Green
凌云白茶
Líng yún bái chá
Leaf Form: crescent
Green
窝坑茶
Wō kēng chá
Leaf Form: crescent
Green
仰天雪绿
Yǎng tiān xuě lǜ
Leaf Form: crescent
Green
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Leaf Form: crescent
Red
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Leaf Form: crescent
Red