Immagine di sfondo
    luna crescente
  1. Home
    1
  2. 2
  3. luna crescente
    3

luna crescente

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutti
Tipo di tè
Tutti
Provincia
Tutti
汉水银梭
Hàn shuǐ yín suō
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Forma delle foglie: luna crescente
Rosso
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Forma delle foglie: luna crescente
Rosso
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
仙人掌茶
Xiān rén zhǎng chá
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
车云山毛尖
Chē yún shān máo jiān
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
凌云白茶
Líng yún bái chá
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
窝坑茶
Wō kēng chá
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
太湖翠竹
Tài hú cuì zhú
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
仰天雪绿
Yǎng tiān xuě lǜ
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
文君嫩绿
Wén jūn nènlǜ
Forma delle foglie: luna crescente
Verde