Background image
  Red
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. Red
  3

Red

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Red
白琳工夫
Bái lín gōng fū
Leaf Form: bent
Red
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
大赤甘
Dà chì gān
Leaf Form: bushy eyebrows
Red
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Leaf Form: bent
Red
坦洋工夫红茶
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red
滇红茶
Diān hóng chá
Leaf Form: curl
闽红工夫
Mǐn hóng gōng fū
Leaf Form: bent
Red
金骏眉
Jīn jùn méi
Leaf Form: eyebrow
Red
金观音
Jīn guān yīn
Leaf Form: bent
Red
金红螺
Jīn hóng luó
Leaf Form: dragonfly's head
Red
功夫巧克力红茶
Gōng fū qiǎo kè lì hóng chá
Leaf Form: briсk
Red
功夫红茶饼
Gōng fū hóng chá bǐng
Leaf Form: cake
Red
祁门红茶
Qí mén hóng chá
Leaf Form: bent
Red
正山小种
Zhèng shān xiǎo zhǒng
Leaf Form: eyebrow
Red
荔枝红茶
Lì zhī hóng chá
Leaf Form: bent
Red
宁红工夫茶
Níng hóng gōng fū chá
Leaf Form: bent
Red
昭平红
Zhāo píng hóng
Leaf Form: curl
Red
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Leaf Form: bent
Red
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Leaf Form: bent
Red
野生古树蜜香茶
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Leaf Form: bent
Red
英徳金毫茶
Yīng dé jīn háo chá
Leaf Form: bent
Red
英徳红茶
Yīng dé hóng chá
Leaf Form: bent
Red
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Leaf Form: curl
Red
金针滇红
Jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
金丝滇红
Jīn sī diān hóng
Leaf Form: bent
Red
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Leaf Form: crescent
Red
金丝疙瘩滇红
Jīn sī gē da diān hóng
Leaf Form: pearl
Red
月光金针滇红
Yuè guāng jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
毛峰滇红
Máo fēng diān hóng
Leaf Form: bent
Red
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Leaf Form: crescent
Red
松针滇红
Sōng zhēn diān hóng
Leaf Form: pine needle
Red
云南红茶
Yún nán hóng chá
Leaf Form: curl
Red
政和工夫红茶
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red