1. Home
  2. Tea
  3. Red

Red

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Red
 
白琳工夫
Bái lín gōng fū
Leaf Form: bent
Red
 
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
 
大赤甘
Dà chì gān
Leaf Form: bushy eyebrows
Red
 
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Leaf Form: bent
Red
 
坦洋工夫红茶
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red
 
滇红茶
Diān hóng chá
Leaf Form: curl
Red
 
闽红工夫
Mǐn hóng gōng fū
Leaf Form: bent
Red
 
金骏眉
Jīn jùn méi
Leaf Form: eyebrow
Red
 
金观音
Jīn guān yīn
Leaf Form: bent
Red
 
金红螺
Jīn hóng luó
Leaf Form: dragonfly's head
Red
 
功夫巧克力红茶
Gōng fū qiǎo kè lì hóng chá
Leaf Form: briсk
Red
 
功夫红茶饼
Gōng fū hóng chá bǐng
Leaf Form: cake
Red
 
祁门红茶
Qí mén hóng chá
Leaf Form: bent
Red
 
正山小种
Zhèng shān xiǎo zhǒng
Leaf Form: eyebrow
Red
 
荔枝红茶
Lì zhī hóng chá
Leaf Form: bent
Red
 
宁红工夫茶
Níng hóng gōng fū chá
Leaf Form: bent
Red
 
昭平红
Zhāo píng hóng
Leaf Form: curl
Red
 
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Leaf Form: bent
Red
 
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Leaf Form: bent
Red
 
野生古树蜜香茶
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Leaf Form: bent
Red
 
英徳金毫茶
Yīng dé jīn háo chá
Leaf Form: bent
Red
 
英徳红茶
Yīng dé hóng chá
Leaf Form: bent
Red
 
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
 
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Leaf Form: curl
Red
 
金针滇红
Jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
 
金丝滇红
Jīn sī diān hóng
Leaf Form: bent
Red
 
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Leaf Form: crescent
Red
 
金丝疙瘩滇红
Jīn sī gē da diān hóng
Leaf Form: pearl
Red
 
月光金针滇红
Yuè guāng jīn zhēn diān hóng
Leaf Form: needle
Red
 
毛峰滇红
Máo fēng diān hóng
Leaf Form: bent
Red
 
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Leaf Form: crescent
Red
 
松针滇红
Sōng zhēn diān hóng
Leaf Form: pine needle
Red
 
云南红茶
Yún nán hóng chá
Leaf Form: curl
Red
 
政和工夫红茶
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Leaf Form: bent
Red