Background image
  dragonfly's head
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. dragonfly's head
  3

dragonfly's head

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
陈年阿里山乌龙
Chén nián ālǐ shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
陈年乌龙
Chén nián wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
陈年铁观音
Chén nián tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山GABA乌龙
Ā lǐ shān GABA wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山乌龙
Ā lǐ shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Red
安溪铁观音
Ān xī tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
本山乌龙
Běn shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
黑铁观音
Hēi tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
永春佛手茶
Yǒng chūn fó shǒu chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
清香长坑铁观音
Qīng xiāng chǎng kēng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
大庾岭乌龙
Dà yǔ lǐng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
大地之惠翠玉乌龙
Dà dì zhī huì cuì yù wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
四季春乌龙
Sì jì chūn wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
清香感德铁观音
Qīng xiāng gǎn dé tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
金萱乌龙
Jīn xuān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
金红螺
Jīn hóng luó
Leaf Form: dragonfly's head
Red
黄金桂
Huáng jīn guì
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
毛蟹
Máo xiè
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
河西圆茶
Hé xī yuán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
冻顶乌龙
Dòng dǐng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
玉山乌龙
Yù shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
龙泉茶
Lóng quán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
毛茶铁观音
Máo chá tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
奶香乌龙
Nǎi xiāng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
木栅铁观音
Mù zhà tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
古劳茶
Gǔ láo chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
梨山乌龙
Lí shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
松柏长青茶
Sōng bǎi cháng qīng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
红水乌龙
Hóng shuǐ wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
杉林溪
Shān lín xī
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
传统长坑铁观音
Chuán tǒng cháng kēng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
传统感德铁观音
Chuán tǒng gǎn dé tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
传统祥华铁观音
Chuán tǒng xiáng huá tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
传统西坪铁观音
Chuán tǒng xi píng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
清香祥华铁观音
Qīng xiāng xiáng huá tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
清香西坪铁观音
Qīng xiāng xi píng tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
黄旦茶
Huáng dàn chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong