Background image
  Taiwan
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. Taiwan
  3

Taiwan

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
陈年阿里山乌龙
Chén nián ālǐ shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山GABA乌龙
Ā lǐ shān GABA wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山乌龙
Ā lǐ shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Red
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Leaf Form: bent
Red
大庾岭乌龙
Dà yǔ lǐng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
大地之惠翠玉乌龙
Dà dì zhī huì cuì yù wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
四季春乌龙
Sì jì chūn wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
金萱乌龙
Jīn xuān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
金萱乌龙茶饼
Jīn xuān wū lóng chá bǐng
Leaf Form: cake
Oolong
冻顶乌龙
Dòng dǐng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
玉山乌龙
Yù shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
龙泉茶
Lóng quán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
奶香乌龙
Nǎi xiāng wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
甘露白茶
Gān lòu bái chá
Leaf Form: shell
White
木栅铁观音
Mù zhà tiě guān yīn
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
东方美人
Dōng fāng měi rén
Leaf Form: curl
Oolong
梨山乌龙
Lí shān wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
松柏长青茶
Sōng bǎi cháng qīng chá
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
红水乌龙
Hóng shuǐ wū lóng
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Leaf Form: curl
Green
杉林溪
Shān lín xī
Leaf Form: dragonfly's head
Oolong
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Leaf Form: bent
Red
野生茶树乌龙
Yě shēng chá shù wū lóng
Leaf Form: cake
Oolong
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Leaf Form: curl
Oolong