Background image
  curl
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. curl
  3

curl

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
宝顶绿茶
Bǎo dǐng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
新江羽绒茶
Xīn jiāng yǔ róng chá
Leaf Form: curl
Green
连山云雾
Lián shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
滇红茶
Diān hóng chá
Leaf Form: curl
峨眉竹叶青
É méi zhú yè qīng
Leaf Form: curl
Green
峨眉毛峰
É méi máo fēng
Leaf Form: curl
Green
无锡毫茶
Wú xī háo chá
Leaf Form: curl
Green
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Leaf Form: curl
Green
桂林毛尖
Guì lín máo jiān
Leaf Form: curl
Green
桂平西山茶
Guì píng xī shān chá
Leaf Form: curl
Green
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Leaf Form: curl
Green
高山毛峰
Gāo shān máo fēng
Leaf Form: curl
Green
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Leaf Form: curl
Green
井岗翠绿
Jǐng gǎng cuì lǜ
Leaf Form: curl
Green
径山茶
Jìng shān chá
Leaf Form: curl
Green
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
庐山云雾
Lú shān yún wù
Leaf Form: curl
Green
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Leaf Form: curl
Green
南安石亭绿
Nán'ān shí tíng lǜ
Leaf Form: curl
Green
九龙茶
Jiǔ lóng chá
Leaf Form: curl
Green
东方美人
Dōng fāng měi rén
Leaf Form: curl
Oolong
昭平红
Zhāo píng hóng
Leaf Form: curl
Red
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
瑞州黄檗茶
Ruì zhōu huáng bò chá
Leaf Form: curl
Green
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Leaf Form: curl
Green
七境堂绿茶
Qī jìng táng lǜ chá
Leaf Form: curl
Green
双桥毛尖
Shuāng qiáo máo jiān
Leaf Form: curl
Green
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Leaf Form: curl
Green
日照雪青
Rì zhào xuě qīng
Leaf Form: curl
Green
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Leaf Form: curl
Green
泰顺黄汤
Tài shùn huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Leaf Form: curl
Oolong
温州黄汤
Wēn zhōu huáng tāng
Leaf Form: curl
Yellow
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Leaf Form: curl
Green
婺源茗眉茶
Wù yuán míng méi chá
Leaf Form: curl
Green
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Leaf Form: curl
Red
云南红茶
Yún nán hóng chá
Leaf Form: curl
Red