1. Home
  2. Provincia
  3. Taiwan

Taiwan

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutte
Tipo di tè
Tutte
Provincia
Tutte
 
阿里山GABA乌龙
Ā lǐ shān GABA wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
东方美人
Dōng fāng měi rén
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
 
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
金萱乌龙茶饼
Jīn xuān wū lóng chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Oolong
 
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
奶香乌龙
Nǎi xiāng wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
木栅铁观音
Mù zhà tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
红水乌龙
Hóng shuǐ wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
大地之惠翠玉乌龙
Dà dì zhī huì cuì yù wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
阿里山乌龙
Ā lǐ shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
大庾岭乌龙
Dà yǔ lǐng wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
玉山乌龙
Yù shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
梨山乌龙
Lí shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
冻顶乌龙
Dòng dǐng wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
松柏长青茶
Sōng bǎi cháng qīng chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
金萱乌龙
Jīn xuān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
陈年阿里山乌龙
Chén nián ālǐ shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
四季春乌龙
Sì jì chūn wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
杉林溪
Shān lín xī
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
甘露白茶
Gān lòu bái chá
Forma delle foglie: conchiglia
Bianco
 
野生茶树乌龙
Yě shēng chá shù wū lóng
Forma delle foglie: disco (cake)
Oolong
 
龙泉茶
Lóng quán chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
 
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Rosso