Background image
  bushy eyebrows
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. bushy eyebrows
  3

bushy eyebrows

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
大红袍
Dà hóng páo
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
大赤甘
Dà chì gān
Leaf Form: bushy eyebrows
Red
肉桂
Ròu guì
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
奇兰
Qí lán
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
金牡丹
Jīn mǔ dān
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
金凤
Jīn fèng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
水金龟乌龙
Shuǐ jīn guī wū lóng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
梅占
Méi zhàn
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
铁罗汉
Tiě luó hàn
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
小红袍
Xiǎo hóng páo
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
寿眉
Shòu méi
Leaf Form: bushy eyebrows
White
凤凰单枞
Fèng huáng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰杏仁香单丛
Fèng huáng xìng rén xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰黄枝香单枞
Fèng huáng huáng zh īxiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰姜花香单枞
Fèng huáng jiāng huā xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤皇通天香单枞
Fèng huáng tōng tiān xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰蜜兰香单丛
Fèng huáng mì lán xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰通天香单枞
Fèng huáng mù lán xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
凤凰水仙香单枞
Fèng huáng shuǐ xiān xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
凤凰芝兰香单枞
Fèng huáng zhī lán xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
银花香单丛
Yín huā xiāng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
采茶
Cǎi chá
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
奇丹
Qí dān
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
石乳
Shí rǔ
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
千里香茶
Qiān lǐ xiāng chá
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
贡眉
Gòng méi
Leaf Form: bushy eyebrows
White
水仙乌龙
Shuǐ xiān wū lóng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
白鸡冠
Bái jī guān
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
乌岽单丛
Wū dōng dān cōng
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
武夷砖茶
Wǔ yí zhuān chá
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong
黄玫瑰
Huáng méi guī
Leaf Form: bushy eyebrows
Oolong