Фоновое изображение
  мохнатая бровь
 1. Главная
  1
 2. Чай
  2
 3. мохнатая бровь
  3

мохнатая бровь

 
Название
По алфавиту
AZ ZA
Название (кит)
Без сортировки
AZ ZA
Написание (пиньинь)
Без сортировки
AZ ZA
Звучание (с кит)
Без сортировки
AZ ZA
Форма листа
Все
Тип чая
Все
Провинция
Все
千里香茶
Qiān lǐ xiāng chá
Цянь Ли Сян Ча
Форма листа: мохнатая бровь
白鸡冠
Bái jī guān
Бай Цзи Гуань
Форма листа: мохнатая бровь
大赤甘
Dà chì gān
Да Чи Гань
Форма листа: мохнатая бровь
大红袍
Dà hóng páo
Да Хун Пао
Форма листа: мохнатая бровь
寿眉
Shòu méi
Шоу Мэй
Форма листа: мохнатая бровь
水金龟乌龙
Shuǐ jīn guī wū lóng
Шуй Цзинь Гуй У Лун
Форма листа: мохнатая бровь
铁罗汉
Tiě luó hàn
Те Ло Хань
Форма листа: мохнатая бровь
黄玫瑰
Huáng méi guī
Хуан Мэй Гуй
Форма листа: мохнатая бровь
金牡丹
Jīn mǔ dān
Цзинь Му Дань
Форма листа: мохнатая бровь
金凤
Jīn fèng
Цзинь Фэн
Форма листа: мохнатая бровь
石乳
Shí rǔ
Ши Жу
Форма листа: мохнатая бровь
肉桂
Ròu guì
Жоу Гуй
Форма листа: мохнатая бровь
小红袍
Xiǎo hóng páo
Сяо Хун Пао
Форма листа: мохнатая бровь
水仙乌龙
Shuǐ xiān wū lóng
Шуй Сянь У Лун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰单枞
Fèng huáng dān cōng
Фен Хуан Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰黄枝香单枞
Fèng huáng huáng zh īxiāng dān cōng
Фен Хуан Хуан Чжи Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤皇通天香单枞
Fèng huáng tōng tiān xiāng dān cōng
Фен Хуан Тун Тянь Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰姜花香单枞
Fèng huáng jiāng huā xiāng dān cōng
Фэн Хуан Цзян Хуа Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰通天香单枞
Fèng huáng mù lán xiāng dān cōng
Фен Хуан Му Лань Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰蜜兰香单丛
Fèng huáng mì lán xiāng dān cōng
Фен Хуан Ми Лань Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰水仙香单枞
Fèng huáng shuǐ xiān xiāng dān cōng
Фен Хуан Шуй Сянь Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰芝兰香单枞
Fèng huáng zhī lán xiāng dān cōng
Фен Хуан Чжи Лань Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
凤凰杏仁香单丛
Fèng huáng xìng rén xiāng dān cōng
Фен Хуан Син Жэнь Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
乌岽单丛
Wū dōng dān cōng
У Дун Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
银花香单丛
Yín huā xiāng dān cōng
Инь Хуа Сян Дань Цун
Форма листа: мохнатая бровь
贡眉
Gòng méi
Гун Мэй
Форма листа: мохнатая бровь
梅占
Méi zhàn
Мэй Чжань
Форма листа: мохнатая бровь
采茶
Cǎi chá
Цай Ча
Форма листа: мохнатая бровь
武夷砖茶
Wǔ yí zhuān chá
У И Чжуань Ча
Форма листа: мохнатая бровь
奇丹
Qí dān
Ци Дань
Форма листа: мохнатая бровь
奇兰
Qí lán
Ци Лань
Форма листа: мохнатая бровь