1. Главная
  2. Чай
  3. изогнутая

изогнутая

 
Название
По алфавиту
AZ ZA
Название (кит)
Без сортировки
AZ ZA
Звучание (с кит)
Без сортировки
AZ ZA
Написание (пиньинь)
Без сортировки
AZ ZA
Форма листа
Все
Тип чая
Все
Провинция
Все
 
普陀佛茶
Пу То Фо Ча
Pǔ tuó fó chá
Форма листа: изогнутая
 
覃塘毛尖
Цинь Тан Мао Цзянь
Qín táng máo jiān
Форма листа: изогнутая
 
毛峰滇红
Мао Фэн Дянь Хун
Máo fēng diān hóng
Форма листа: изогнутая
 
羊岩勾青
Ян Янь Гоу Цин
Yáng yán gōu qīng
Форма листа: изогнутая
 
金观音
Цзинь Гуань Инь
Jīn guān yīn
Форма листа: изогнутая
 
英徳金毫茶
Ин Дэ Цзинь Хао Ча
Yīng dé jīn háo chá
Форма листа: изогнутая
 
金丝滇红
Цзянь Сы Дянь Хун
Jīn sī diān hóng
Форма листа: изогнутая
 
九曲红梅
Цзю Цюй Хун Мэй
Jiǔ qū hóng méi
Форма листа: изогнутая
 
红玉红茶
Хун Юй Хун Ча
Hóng yù hóng chá
Форма листа: изогнутая
 
英徳红茶
Ин Дэ Хун Ча
Yīng dé hóng chá
Форма листа: изогнутая
 
祁门红茶
Ци Мэнь Хун Ча
Qí mén hóng chá
Форма листа: изогнутая
 
荔枝红茶
Ли Чжи Хун Ча
Lì zhī hóng chá
Форма листа: изогнутая
 
磐安云峰
Пань Ань Юнь Фэн
Pán ān yún fēng
Форма листа: изогнутая
 
象棋云雾
Сян Ци Юнь У
Xiàng qí yún wù
Форма листа: изогнутая
 
日月潭红茶
Жи Юэ Тань Хун Ча
Rì yuè tán hóng chá
Форма листа: изогнутая
 
白琳工夫
Бай Линь Гун Фу
Bái lín gōng fū
Форма листа: изогнутая
 
宁红工夫茶
Нин Хун Гун Фу Ча
Níng hóng gōng fū chá
Форма листа: изогнутая
 
坦洋工夫红茶
Тань Ян Гун Фу Хун Ча
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Форма листа: изогнутая
 
闽红工夫
Минь Хун Гун Фу
Mǐn hóng gōng fū
Форма листа: изогнутая
 
政和工夫红茶
Чжэн Хэ Гун Фу Хун Ча
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Форма листа: изогнутая
 
野生古树蜜香茶
Е Шэн Гу Шу Ми Сян Ча
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Форма листа: изогнутая